Vol 21, No 19 (2013)

Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series Chemistry

DOI: https://doi.org/10.15421/08132119

  

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Analytical Chemistry

Sequential injection spectrophotometric determination of analgine in pharmaceutical formulations using 18-molybdo-2-phosphate heteropoly anion as chromogenic reagent PDF
Mohammed Khair E. A. Al-Shwaiyat, Andriy B. Vishnikin, Ludmila P. Tsiganok, Ekaterina V. Kabashnaya, Svetlana A. Khmelovskaya, Vasil Andruch, Yaroslav R. Bazel, Hana Sklenářová, Petr Solich 7-19
Effect of plasticizer on the characteristics of molecularly imprinted polymer based potentiometric sensor for propranolol PDF
Olga V. Gurtova, Lei Ye, Fedor A. Chmilenko 20-34

Organic Chemistry

Tautomerism of 4-hydrazinoquinazolines: vibrational spectra and computational study PDF
Tetiana Yu. Sergeieva, Olexiy Yu. Voskoboynik, Sergiy I. Okovytyy, Sergiy I. Kovalenko, Jerzy Leszczynski 35-43
Reactions of 2,3-dihydro-1,5-benzodiazepinones-2 derivatives quaternization PDF (Русский)
Aleksandr A. Gaponov 44-48
Synthesis and some reactions of 2-(3,5-dioxo-4-azatricyclo[5.2.2.02,6]undec-8-ene-4-yl)propanoic acid PDF (Русский)
Tatyana S. Оkovytaya, Igor N. Tarabara 49-54
Features of aminolysis of 2-(3,5-dioxo-4-azathreecyclo[5.2.1.02,6-endo]dec-8-en-4-yl)-butanoic acid anhydride PDF (Русский)
Yaroslav S. Bondarenko 55-60
N-chloro-N-benzoiloxy benzamide PDF (Русский)
Svetlana V. Kravchenko 61-65
Main directions of development in 1,4-dihydropyridines chemistry – a review PDF (Русский)
Olena Yu. Nesterova, H. O. Hryshchenko 66-86

Electrochemistry

The influence of temperature on manganese oxides electrodeposition on platinum and steel electrodes PDF (Русский)
Viktor F. Vargalyuk, V. V. Poltavets, Helen V. Gruzdeva 87-94
The stages of galvanostatic nucleation of zinc on the tungsten electrode from a zincate solution PDF (Русский)
Iurii G. Krishtop, T. N. Kalyuzhna, Vitaliy V. Trofimenko 95-101
Influence of sulfuric acid anions on nickel anodic behavior PDF (Українська)
L. V. Petrenko, Viktor I. Korobov, V. F. Ochkov 102-110

Chemical Technology

Cracking of crude oil in the molten metals PDF (Русский)
Marat A. Glikin, Vadim Yu. Tarasov, Evgeniy Yu. Chernousov 111-117